WIKA
Typen CPT-20, CPT-21

Prozesstransmitter

Mit kapazitiver Keramikmesszelle